Toegang tot en gebruik van deze website van Impossible is Nothing wordt beheerst door de volgende disclaimer. Door gebruik van deze website, gaat u akkoord met al deze voorwaarden en mededelingen, zonder wijzigingen van uw zijde.
De informatie op deze website is door Impossible is Nothing met alle redelijkerwijze in acht te nemen zorgvuldigheid gepubliceerd. De gepresenteerde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan ieder moment gewijzigd worden.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Impossible is Nothing en het logo van Impossible is Nothing, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Impossible is Nothing . Impossible is Nothing behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Impossible is Nothing garandeert geen volledigheid of juistheid van de op de website aangeboden informatie. Daarnaast wijst Impossible is Nothing er op dat de door haar aangeboden dienstverlening individueel wordt vastgesteld aan de hand van de persoonlijke situatie van (potentiële) klanten en de informatie op deze website is dan ook uitsluitend bedoeld voor indicatieve doeleinden, hetgeen betekent dat er op geen enkele wijze rechten aan kunnen worden ontleend en daartoe worden alle aansprakelijkheden uitgesloten.

Impossible is Nothing is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Impossible is Nothing of door u aan Impossible is Nothing middels een website van Impossible is Nothing of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Impossible is Nothing geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Impossible is Nothing via deze website. Impossible is Nothing aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alle informatie (inclusief format, teksten, logo’s, gegevens en afbeeldingen) op deze website is (intellectueel) eigendom van Impossible is Nothing, tenzij anders vermeld. Gegevens op deze website kunnen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Impossible is Nothing.

Impossible is Nothing garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.

Deze disclaimer en de website worden beheerst door het Nederlandse recht.

Meld je nu aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!


Dit veld dient verplicht te worden ingevuld.

Dit veld dient verplicht te worden ingevuld.

Dit veld dient verplicht te worden ingevuld.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer