Artikel 1: Begrippen

De organisatie:
Impossible Is Nothing.
Overeenkomst:
De overeenkomst is gebaseerdopdeze algemene voorwaarden van Immpossible Is Nothing waarin de klant een schrriftelijke overeenkomst aangaat voor dee trainingen bij personal trainer Delphin Kruitthof Kremer.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van to epassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Impossible Is Nothing voor het deelnemen van personal training en/of Small group training. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de dienssten van Impossible Is Nothing geschiedt voor eigeen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook enn deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indienn Impossible Is Nothing het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen dient de klant dit te doen.

Artikel 3: Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intakeformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Impossible Is Nothing te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan Impossible Is Nothing door te geven.

Artikel 4: Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van de inschrijving zal Impossible Is Nothing meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Impossible Is Nothing bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Impossible Is Nothing als ook de klant. Een trainingssessie met de personal trainer vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

Op Impossible Is Nothing rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud een het aantal deelnemers worden bepaald door de personal trainer. Impossible Is Nothing voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Impossible Is Nothing niet instaat voor heet succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gesteelde doel.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Voor elke door Impossible Is Nothing aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Impossible Is Nothing kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Impossible Is Nothing is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Impossible Is Nothing is niet aansprakelijk wanneer bij Impossible Is Nothiing, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Impossible Is Nothing is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de personal trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke off geestelijke gesteldheid van de deelnemer.. De deelnemer verklaart middels ondertekening van het intakeformulier dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.

De kosten van enig ongeval off letsel zullen geheel door de deelnemer worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu, voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Impossible Is Nothing wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Impossible Is Nothing aanbiedt. De deelnemer is jegens Impossible Is Nothing aansprakelijk wanneer Impossible Is Nothing op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient Impossible Is Nothing te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7: Ontbinding

Impossible Is Nothing is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts, bij een verhuizing buiten een straal van 50 kilometer van Barendrecht meet bewijs van een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente of binnen de gestelde proefperiode van een maand. Bij ontbinding na de proefperiode is de deelnemer een regulier maandtarief verschuldigd en zal het restant van een eventuele vooruitbetaling teruggestort worden aan de deelnemer.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

Bij de overeenkomst van klant en Impossible Is Nothing zal Impossible Is Nothing meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Impossible Is Nothing gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Impossible Is Nothing te voldoen.
Op de diensten van Impossiblee Is Nothing is het BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Impossible Is Nothing gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

Artikel 9: Ziekmelding

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Impossible Is Nothing. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 10: Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Impossible Is Nothing is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien noodzakelijk zal de overeenkomst dan worden ontbonden. Bij ziekte van de personal trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkom st wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal train er worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

Artikel 11: Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op tee volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Impossible Is Nothing aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst iss de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Impossible Is Nothing.

Artikel12: Vertrouwelijkheid

Impossible Is Nothing is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van een over de klant. De persoonlijke gegevens vaan de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Impossible Is Nothing gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 13: Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast woorden door Impossible Is Nothing voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Impossible Is Nothing. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Impossible Is Nothing. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings-en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Impossible Is Nothing zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Impossible Is Nothing ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Impossible Is Nothing zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Meld je nu aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!


Dit veld dient verplicht te worden ingevuld.

Dit veld dient verplicht te worden ingevuld.

Dit veld dient verplicht te worden ingevuld.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer